Wykonujemy kompletne wielobranżowe dokumentacje projektowo - kosztorysowe, w których zakres wchodzą:

 • projekty koncepcyjnebudowlane wykonawcze
  zagospodarowania terenów zieleni różnego typu, w tym:
  • parków i zieleńców, 
  • terenów osiedlowych, 
  • terenów sportowych,
  • ogrodów przy szkołach i przedszkolach, 
  • otoczenia obiektów biurowych i przemysłowych, 
  • placów zabaw i ogrodów indywidualnych,
  • terenów zieleni miejskiej
  • rewaloryzacje ogrodowo - parkowych założeń historycznych lub innych związanych z obiektami zabytkowymi,
  • ogrodów na dachach.
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • uzgodnienia do pozwoleń na budowę,
 • inwentaryzacje szaty roślinnej oraz projekty gospodarki drzewostanem,
 • projekty elementów związanych z wodą:
  • fontanny, 
  • zbiorniki wodne, 
  • zagospodarowanie wód opadowych, 
  • operaty wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych do gruntu.

Sprawujemy nadzór autorski nad realizowanymi inwestycjami.

Pomagamy naszym klientom w uzyskiwaniu uzgodnień, opinii oraz zezwoleń.