Konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Jednym z podstawowych założeń kompozycji (idei) ogrodu jest wyraźne ograniczenie estetyzacji jako głównej wartości w kształtowaniu układów i doborów roślin na rzecz wartości nadestetycznych: edukacji ekologicznej oraz nauki integracji i współdziałania poprzez uczestnictwo w tworzeniu sztuki i kreacji ogrodu.


Wyrazisty podział ogrodu na kwatery jest związany z jego „wielozadaniowością", umożliwia wykorzystanie tej niewielkiej przestrzeni na różne sposoby, zarówno w zakresie edukacji ekologicznej, prezentacji różnorodności zbiorowisk roślinnych, prezentacji sztuki oraz zabawy i wypoczynku. Podział kwaterowy ogrodu, przy zachowaniu stałości jego kompozycji przestrzennej, daje możliwość łatwego i niskobudżetowego modyfikowania programu i wystroju, nie ogranicza zmienności, co jest niezwykle istotne przy założeniu współdziałania społecznego.

Niezależnie od tej zmienności kwatery najczęściej dedykowane są roślinom i razem z nimi stanowią wyrazisty element ogrodu, natomiast w miejscach ekspozycji sztuki, zabawy lub wypoczynku roślinność pozostaje neutralnym tłem.

Ogród ten, nie będąc miniaturą naturalnego krajobrazu, stanie się zbiorem edukacyjnych „mikroukładów przyrodniczych", prezentujących możliwości współdziałania człowieka z naturą i jej ochrony.

Jedną z ról ogrodu jest edukacja przyrodnicza bo „człowiek pozbawiony doświadczeń płynących z kontaktu z przyrodą nie jest w stanie jej w pełni zrozumieć i bronić".

Wskazując w mikroskali możliwości współdziałania z przyrodą podajemy zrozumiałe, niskobudżetowe rozwiązania możliwe do zastosowania w każdym ogrodzie i terenie zieleni. Promocja takich działań przyniesie większe efekty, jeśli zostaną one wprowadzone w życie masowo niż drogie, skomplikowane technologie niedostępne powszechnie.

Zrównoważone ogrodnictwo, lokalna infiltracja wody deszczowej, naturalne zbiorniki wodne z biologicznym oczyszczaniem mogą być stosowane nie tylko przez każdego posiadacza ogrodu ale również przez większe instytucje.

Dzięki wprowadzeniu takich zasad jak: stosowanie głównie rodzimych, odpornych gatunków roślin na odpowiednim podłożu glebowym, zachowanie różnorodności biologicznej, związane z tym znaczne ograniczenie chemicznych metod ochrony roślin i nawożenia — ogród ten będzie nawiązywał do układów naturalnych i jako taki stanie się również przestrzenią przyjazną dla drobnych zwierząt, które wzbogacą i uprzyjemnią otoczenie.

Bogactwo roślinności zielnej i krzewów owocujących oraz woda przyciągną owady, ptaki i drobne kręgowce. Duży udział roślin miododajnych oraz domki dla owadów pożytecznych wkomponowane w kortenowe obrzeża wyniesionych rabat będą pretekstem do poruszenia problematyki wymierania pszczół.

Podstawowe rośliny w ogrodzie to gatunki rodzime, jednak nie unikano wzbogacenia ich częściowo przez kultywary oraz gatunki obce, które zgodnie z filozofią ogrodu planetarnego stanowią obraz rozmaitości przyrodniczej wystawionej na ewolucję, kierowaną współcześnie przez ludzką działalność. Gatunki obce (głównie archeofity) stosowane są świadomie, z wykluczeniem gatunków inwazyjnych. Zestawienia roślin charakteryzuje sezonowa zmienność prezentująca różnorodność form i układów w ciągu roku, typowa dla naszego klimatu.