Część Parku Moczydło, objęta granicą opracowania, stanowi strefę ciszy przeznaczoną do rekreacji biernej. Zmodyfikowano układ komunikacyjny parku. Wprowadzono nowe ciągi spacerowe, przebudowano istniejące schody oraz zaprojektowano nowe. Przystosowano obiekt do ruchu osób niepełnosprawnych. Na fragmencie brzegu jednego ze stawów utworzono kamienne tarasy widokowe umożliwiające zejście do wody.

Zaprojektowano place wejściowe oraz kilka placyków rekreacyjnych stanowiących punkty widokowe.

Roślinność w tej części parku ma charakter naturalny. Wprowadzono nowe grupy krzewów, roślin okrywowych oraz drzewa soliterowe jako uzupełnienie i urozmaicenie istniejącego drzewostanu. Stawy obsadzono roślinnością brzegową i wodną.