Tranzytowy charakter oraz urozmaicona rzeźba terenu to dwa uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne o podstawowym znaczeniu dla koncepcji zagospodarowania. Na bazie istniejących ciągów pieszych stworzono spójny, zamknięty i funkcjonalny układ alejek parkowych pełniących jednocześnie funkcje spacerowe i tranzytowe.

Istniejące ukształtowanie terenu determinuje lokalizację elementów zagospodarowania parku. Poszczególne funkcje programu „wtopiono” w skarpy, nasypy i płaszczyzny, ograniczając do minimum prace ziemne. Place zabaw, budynek techniczny zlokalizowano na płaskim terenie, widownię amfiteatru oparto o istniejącą półkolistą skarpę, nowe ścieżki poprowadzić łagodnymi trawersami unikając dużych spadków.

Park powiązano komunikacyjnie z terenami sąsiednimi i zaproponowano zróżnicowany program rekreacji czynnej i biernej, dla użytkowników w różnym wieku i szukających różnych form wypoczynku.

Place dla dzieci, wyposażone w różnorodne zabawki, piaskownicę, zjeżdżalnie oparte na stokach górki saneczkowej sąsiadują z placami dla dorosłych (urządzenia fitness i gry towarzyskie) tworząc jeden kompleks. Zaprojektowano go w formie aneksów otoczonych zielenią, co umożliwia  niewymuszoną integrację międzypokoleniową.

W sąsiedztwie tego kompleksu-miejsca o największym zagęszczeniu użytkowników parku – zlokalizowano parterowy budynek techniczny z toaletami i wypożyczalnią sprzętu sportowo-rekreacyjnego, do którego można dostać się z każdego miejsca parku ścieżkami o łagodnych spadkach dostępnych dla niepełnosprawnych.  

Imprezy kulturalne, wystawy i kiermasze zaproponowano w formie ekspozycji terenowej zlokalizowanej wzdłuż ciągu spacerowego w sąsiedztwie ul. Chopina. Część wystawowa parku połączona jest wewnętrzną alejką z amfiteatrem co umożliwia organizowania tematycznych, zintegrowanych imprez w obu przestrzeniach jednocześnie. Terenowy amfiteatr umożliwia organizowanie nie tylko koncertów czy pokazów multimedialnych - może służyć również do gier i zabaw zespołowych, rodzinnych np. gra w kometkę, frisbee itp. , może być też miejscem organizacji zajęć ruchowych na powietrzu. Trawiaste powierzchnie sceny i widowni odznaczają się dużą odpornością i mogą być intensywnie użytkowane.

Teren służący do spacerów z psami wyposażono w urządzenia typu agility aktywizujące do wspólnego ruchu i zabawy psy wraz z ich właścicielami. Miejsce to zostało zlokalizowane w ustronnej części parku i wydzielone niewysokim, ażurowym ogrodzeniem.

Wzdłuż alejki biegnącej w południowej części parku proponuje się wyznaczyć tzw. aneksy przyrodnicze, w których będzie można gromadzić i prezentować ciekawe gatunki krzewów i bylin, interesujące formy kamieni itp.

Miejsce upamiętnienia starych cmentarzy proponuje się zlokalizować na wejściowym placu do parku od strony północnej- w formie kamiennego murka z tablicą informacyjną i kilkoma elementami ze starych nagrobków wkomponowanymi w murek.

Ze względu na występujące gęste zadrzewienia zakłada się jego prześwietlenie. Układ zieleni wzbogacono w nieliczne nowe nasadzenia drzew o charakterze szpalerowym podkreślających fragmenty głównych ciągów pieszych. Wprowadzone zostaną ozdobne nasadzenia krzewów pełniące w niektórych miejscach również rolę izolacyjną – wydzielającą strefy w parku, np. przy placach zabaw, czy przy terenie dla spacerów z psami. Przy głównej alei parkowej ciągnąć się będą ozdobne rabaty z bylin, traw i niskich krzewów. Rabata ta podkreśla również rejon ekspozycji terenowych.