Projekt modernizacji parku był przeprowadzony dwuetapowo. Zdjęcia są z okresu realizacji I-etapu.

W pierwszym opracowaniu uwzględniono modernizację zbiornika wodnego wraz z przebudową sąsiadujących z nim ścieżek parkowych i zielenią. Drugi etap objął pozostałą część parku.

W ramach pierwszego etapu modernizacji przekształcono m.in. skarpy zbiornika, wykonano nowe uszczelnienie, zamontowano filtry, skimmery i napowietrzacze, wykonano również pomosty drewniane. W rejonie zbiornika wodnego wprowadzono nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. W ramach drugiego etapu szeroka aleja, prowadząca od wejścia w kierunku nowego amfiteatru, została podzielona rabatami obsadzonymi niską roślinnością oraz drzewami z kameralnymi placykami z ławkami. Przebieg drugiej głównej alei, wiodącej w poprzek parku, został zachowany.
Z prowadzących wokół zbiornika alei otwiera się widok na zbiornik wodny.

Wzdłuż granicy parku od strony ul. Malinowej ukształtowanie terenu zostanie zróżnicowane poprzez utworzenie nasypu pełniącego funkcję izolacyjną, urozmaicając wnętrze parku.  Projekty zakładają wymianę ławek, koszy i kloszy latarni parkowych.

Boczne, najbardziej strome skarpy górki saneczkowej zostaną obsadzone krzewami okrywowymi. Na szczycie górki zaprojektowano drewnianą barierkę ochronną.

Wprowadzane nawierzchnie mają naturalny charakter i wygląd.