Projekt zrealizowany w ramach programu Zielone Ulice Warszawy

Koncepcja zakłada stosunkowo dużą ingerencję w istniejącą infrastrukturę komunikacyjną, zwłaszcza w utwardzone nawierzchnie jezdni i chodników w poszukiwaniu przestrzeni dla zieleni, miejsc „małej rekreacji”- w tym ścieżek rowerowych.

Załozenia projektowe:

  • dążenie do nadanie zieleni wraz z towarzyszącą jej rekreacją (strefa „dla człowieka”) statusu równoprawnego innym elementom tworzącym przestrzeń układu komunikacyjnego, gdzie zieleń swoją masą i wyrazistością zrównoważy utwardzoną przestrzeń jezdni i parkingów
  • optymalizacja gospodarowania przestrzenią z ukierunkowaniem na zwiększenie roli komunikacji pieszej i rowerowej w powiązaniu z zielenią
  • rozdzielenie, zwłaszcza zielenią, komunikacji jezdnej, pieszej, i rowerowej
  • obudowanie zielenią ciągów komunikacji miejskiej, parkingów i miejsc postojowych
  • uzupełnienie i przearanżowanie zieleni istniejącej
  • stworzenie zielonych skwerów przy skrzyżowaniach komunikacyjnych, na placach i przy budynkach o istotnej funkcji miejskiej
  • wprowadzenie maksymalnej ilości zieleni z punktami wypoczynkowymi
  • wypoczynek przy ciągach pieszych - aneksy z ławkami w zieleni

Projekt wykonawczy obejmuje projekt nasadzeń niewymagających uzgodnienia zmian istniejącego zagospodarowania, czyli nasadzenia uzupełniające w już istniejących pasach zieleni lub miejscach pozbawionych zieleni i nie zagospodarowanych inaczej. Są to przestrzenie wymagające jedynie rozpłytowania nawierzchni oraz tereny zieleni istniejącej.