Za projekt tego obiektu otrzymaliśmy nagrodę za zajęcie jednego z dwóch równorzędnych I miejsc w dwuetapowym konkursie projektowym na:

- I etap: studium funkcjonalno - przestrzenne zagospodarowania terenu parku zdrojowego wraz z terenami przyległymi oraz pasażami w Konstancinie Jeziornie 

- II etap: koncepcję rewaloryzacji i modernizacji Parku Zdrojowego wraz z zagospodaowaniem fragmentu terenu przyległego do parku oraz modernizacji i odtworzenia Pasażu Sienkiewicza oraz Pasażu Źródlana w Kostancinie-Jeziornie. 

Realizację projektu powierzono nam. Konkurs zorganizowany był przez SARP oraz Burmistrza Gminy i Miasta Konstancin-Jeziorna.

PARK ZDROJOWY – w trakcie realizacji

Park zawiera w sobie Pasaż, stary Park Zdrojowy z tężniami oraz przyległe tereny otwarte nad rzeką Jeziorką.

Projekt zakłada przekształcenie Pasażu w zielony salon Konstancina pełniący funkcje komunikacyjną, reprezentacyjną i wypoczynkową. Pasaż otwiera plac główny z fontanną przy tężni. Park Zdrojowy będzie nadal pełnić funkcję obiektu uzdrowiskowego. W projekcie podkreślono główną oś układu – aleję łącząca tężnię z nowym amfiteatrem (realizacja 2009).

Ze względu na rzeźbę terenu obiekt jest nieogrodzony, dzięki czemu harmonijnie łączy się z otaczającą przestrzenią. W Parku Zdrojowym przeprowadzono korektę układu przestrzennego i komunikacyjnego z poszanowaniem istniejącej zieleni. Elementem integrującym całość jest także ciąg pieszo-rowerowy na wale po kolejce wąskotorowej wraz z projektowaną kładką pieszo-rowerową oraz spójna materiałowo mała architektura. Północna część wartościowych przyrodniczo terenów w dolinie Rzeki Jeziorki zostanie włączona w obszar parku poprzez wyznaczenie nowych ciągów pieszych  (drewniane ścieżki na palach, ścieżki żwirowe w miejscach niezalewanych) i rowerowych (wzdłuż grobli).

Zieleń parkowo-leśna, przewaga elementów drewnianych wyposażenia oraz sąsiedztwo zrenaturyzowanej rzeki zapewniają idealne warunki do spokojnego wypoczynku i spacerów w kontakcie z naturą. Mocno zaakcentowane grupy drzew będą kontrastowały z otwartymi przestrzeniami trawników parkowych. Wprowadzane grupy krzewów pełnią głównie funkcje osłonowe. W rejonie rzeki Małej zaprojektowano grupy bylin i roślin okrywowych, które w połączeniu z nieco ascetycznym wystrojem części centralnej będą stanowiły barwny i bogaty fakturowo akcent.

Na potrzeby dzieci i młodzieży został zaprojektowany plac zabaw.  Jednym z charakterystycznych elementów jest wielozadaniowa kładka nad zrenaturyzowaną rzeką Małą, która łączy funkcję pieszo-rowerową z funkcją widowiskową,  dzięki opadającemu w kierunku wody miejscu zgromadzeń. W pasie zieleni pomiędzy ciągami zostaną utworzone dodatkowe place tematyczne (m. in. ogród Żeromskiego, ogród – labirynt, ogród naturalny nad Rzeką Małą,  plac  Katyński) a nad rzeką tarasy wypoczynkowo-widokowe. Na wysokości Parku Zdrojowego w Pasażu zostaną rozmieszczone „stragany” handlowo - wystawiennicze. W pasażu zlokalizowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

PLAC PAMIĘCI OFIAR KATYNIA - zrealizowany

Ważnym elementem koncepcji jest Plac Pamięci Ofiar Katynia o regularnej, prostej formie. 11 zaprojektowanych drzew upamiętnia 11 poległych,  pochodzących z Konstancina-Jeziornej. Tablice pamiątkową wkomponowano w  granitowy blok. Surowość i prostota placu nawiązuje do wojskowego porządku.

AMFITEATR - zrealizowany

W centralnej części parku zdrojowego zaprojektowano amfiteatr. Zadaszony obiekt usytuowany na planie koła ściśle powiązany jest z układem komunikacyjnym parku.